Adhesive Gems

JU0938

Adhesive Gems
10156 - Light blue & blue

JU0937

Adhesive Gems
10155 - Light pink & pink

JU0932

Adhesive Gems
25234 - Diamond Gems